Digitaliseringens förändringsprocess - en fallstudie inom redovisningsbranschen

Trots att de första datorerna introducerades under 1940-talet, används inte digitaliseringen till sin fulla potential inom redovisningsbranschen. Digitaliseringen hjälper organisationer att byta ut papper och penna, samt skapar nya möjligheter som att gå mer mot automatiserade processer.


Syftet med studien har därför varit att förstå den förändringsprocess som uppstår inom redovisningsbranschen när branschen digitaliseras. Detta genom att undersöka möjliga barriärer/motstånd samt möjligheter för förändring. För att uppnå studiens syfte bygger studien på en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer skett med två branschexperter och tre auktoriserade redovisningskonsulter från två olika organisationer. Detta för att ge en bred bild av redovisningsbranschen och ta reda på vilka möjliga barriärer/motstånd samt möjligheter som kommer med digitalisering inom organisationer. De teorier som har använts i studien handlar om organisationsförändring och digitalisering. Studiens resultat indikerar att det finns en viss tröghet till att en organisation förändrar sig. Digitaliseringen må skapa möjligheter men det finns också motsättningar till att anamma nya system och metoder. Oviljan att förändra sig beror i många fall på redovisningsbyråernas ägare och de risker som förändring kan innebära för deras privata ekonomi. Även Sveriges ålderdomliga bokföringslag skapar svårigheter för de redovisningsbyråer som vill vara digitala och automatiserade. Den digitala utvecklingen inom branschen bidrar till att redovisningskonsulternas roll kommer att förändras och fokus kommer hamna på rådgivning. Detta då de hjälpande bokföringssystemen kommer att automatiseras. Branschen står helt klart inför en stor förändring men exakt hur mycket branschen kommer förändras och inom vilken tidsram återstår att se.


About us

Ebba Simonsson och Elin Stenman Ekonomi - hållbar utveckling


Ebba

Mitt namn är Ebba Simonsson och jag är 26 år gammal. Jag har läst programmet Ekonomi – Hållbar utveckling och jag valde programmet för att jag fastnade för hållbarhets aspekten kopplat till ekonomi. Att få kunskaper inom miljö och naturresurser, förstå hur sambanden ser ut och hur det kopplas ihop med organisationer och företag, har för mig varit väldigt viktigt och därför har SLU varit ett självklart val. Favoritkursen under mina tre år på SLU måste vara Entreprenörskap och hållbar utveckling – organisationsteori II, då vi fick jobba mycket med små case och applicera teorier på verkliga händelser. Samt att vi gjorde ett projekt om kvinnligt entreprenörskap och fick komma ut och intervjua tre företag som drevs av kvinnor. I framtiden hoppas jag att få jobba på ett företag eller organisation som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och har det integrerat i sin affärsmodell.


E-mail: ebba.simonsson@gmail.com

LinkedInElin

I'm an economist with a passion for change and problem-solving, specifically in the workplace. I believe that communication, collaboration, and digitalization are three key tools for achieving sustainability. Feel free to hit me up on LinkedIn