Hållbar kommunikation- Försäkringsförmedlarens ansvar i rådgivningssituationer

Syftet med vårt examensarbete var att studera asymmetrin i finansiell läskunnighet mellan försäkringsförmedlare och försäkringstagare, samt att studera hur försäkringsförmedlare kommunicerar hållbarhet. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Insamlingen av empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer med olika försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlarna arbetar på tre olika företag; Max Matthiessen, Söderberg & Partners samt Säkra.

About us

Clara Ahlström och Emmy Roman Ekonomi - hållbar utveckling


Under våra tre år på SLU har vårtintresse för en hållbar utveckling växt i takt med att mina kunskaper inom området har ökat. Att gå en ekonomiutbildning som även inkluderat hållbarhetsperspektivet har varit utvecklande och givande. Med vårt examensarbete har vi fått möjlighet att se hur det kan se ut i verkligheten inom en bransch där allt större hänsyn tas till hållbarhetsaspekter.


Clara: clom0002@stud.slu.se //

LinkedIn


Emmy: eyro0001@stud.slu.se //

LinkedIn