Hur påverkas svenska lantbruk av Covid-19 pandemin?

Covid-19 pandemins världsomfattande utbrott i slutet på december 2019 har medfört stora konsekvenser på internationell- och nationell nivå. Importen uteblir och livsmedelshyllor i dagligvarubutikerna ekar tomma. I dagsläget är varannan tugga som konsumeras i Sverige importerad. Lantbruken i Sverige fortsätter att minska till antalet samtidigt som befolkningen ökar. Den gröna näringen står inför stora utmaningar då importen och arbetskraften uteblir. Det svenska samhället är beroende av import. Den inhemska gröna näringen och då främst livsmedelsproducenter har för dålig konkurrenskraft sett till andra länder. Debatten kring om ett lantbruk i Sverige ska vara diversifierat med flera olika produktionsgrenar och intäktsströmmar eller specialiserat där fokus på en produktionsgren och intäktsström är en ständigt återkommande diskussion. Denna diskussion blir intressant att analysera ur pandemins perspektiv. Forskningsmetoden som tillämpats är kvalitativt inriktad där en fallstudie genomförts med två livsmedelsproducenter i Stockholmsområdet.

About me

Hanna Josefsson

Jessica Hallin Johansson Ekonom-agronom


Hanna Josefsson hhjosefsson@gmail.com 073-834 55 42

Jessica Hallin Johansson jajo0009@stud.slu.se 072-729 10 60