Ridlärares instruktioner - Omfattning och innehåll

När jord- och skogsbruket moderniserades och maskiner tog över hästarnas roll i samhället växte ridskolorna i Sverige fram. Instruktörerna på ridskolorna var militärer och ridlektionerna var auktoritära och hierarkiska. Idag har ridskolorna i Sverige ett mer modernt upplägg. Vissa ridlärare undervisar glesare och med många gruppinstruktioner medan andra ridlärare undervisar tätare och med individuella instruktioner i kombination med gruppinstruktioner. Innehållet i olika instruktioner har inte analyserats. Syftet med studien var att undersöka omfattningen av och innehållet i ridlärares instruktioner. Studien grundas på sex stycken videoinspelade ridlektioner med sex olika ridlärare. Ridlektionerna var mellan 45 och 60 minuter i längd och all undervisning skedde i grupp. Inspelningarna transkriberades och instruktionerna analyserades med avseende på både innehåll och frekvens. De sex deltagande ridlärarnas undervisning och instruktioner hade en hel del gemensamma drag, där positiv feedback och instruktioner om ryttarnas agerande var de två mest använda instruktionstyperna. Resultatet visade också att ridlärare kontinuerligt skiftar fokus under ridlektionerna. Detta både genom att ge en instruktionstyp i taget och sedan byta instruktionstyp och genom att skifta instruktionstyp under pågående mening. Detta ger en insikt i ridlärares komplexa arbete med att instruera ridgrupper.

About me

Alice Ersson Hippologprogrammet

Jag är en tredjeårsstudent på hippologprogrammet på SLU. Jag påbörjade min utbildning 2016 efter att jag jobbat som ridlärare på heltid i två år. Såklart tog jag även med mig min häst som jag tränar och tävlar i både dressyr, hoppning och fälttävlan. Mellan år två och tre på hippologprogrammet tog jag studieuppehåll för att arbeta heltid som ordförande för SLU:s samlade studentkårer. Under min studietid har jag även fortsatt att undervisa på ridskola. Tillsammans med mitt intresse för pedagogik blev valet av ämne för examensarbetet enkelt!


Alice.ersson@slu.se